SD-DM 单一直接剂量单元
DD-DM 双直接剂量单元
TD-DE 电动多剂量单元
QD-DE 电动多剂量单元
Nanodrop 纳升级剂量单元
Picodrop 皮升级剂量单元